Asmeninė 16 Mln. Lt Paskola Nusitraukė Į Dugną

UAB “Broksita” bankrotas – tai puikus dviveidiško bankų elgesio pavyzdys, kai padidinus įsipareigojimus žadamas sąlygų sušvelninimas, bet jau po mėnesio paaiškėja, kad tai tik gudriai paspęsti spąstai.

Vienas iš UAB “Broksita” akcininkų Rūtenis Paukštė dar ilgai negalės nusikratyti 16 mln. Lt paskolos naštos, ir kaip pats teigia:

Esi skolingas, ir skolingas tiek, kiek niekada negalėsi uždirbti

Broksita savo veiklą pradėjo 2007 m. Spalį ir atidarė prekybos centrą “Statau”. Visa statyba kainavo apie 27 mln. Lt, iš kurių 7 buvo nuosavi, o likę 20 mln. Lt paskola, kurią paskolino SEB bankas. Po atidarymo sėkminga veikla tęsėsi apie metus, tačiau atėjusi krizė koregavo prekybą ir teko peržiūrėti paskolos sąlygas. Tuo metu kas mėnesį tekdavo mokėti ne taip mažus 50.000€. Už tam tikras lengvatas akcininkas Rūtenis Paukštė asmeniškai laidavo 16 mln. Lt paskolos.

Tačiau po mėnesio bankas nusprendė baigti visus reikalus ir paprašė grąžinti uždelstas paskolos sumas. Greitai buvo areštuotos sąskaitos ir visi įeinantys pinigai nurašomi bankui. Be apyvartinių lėšų “Statau” veikla neteko prasmės ir teko skelbti bankrotą.

Posted in Lietuvoje | Comments Off on Asmeninė 16 Mln. Lt Paskola Nusitraukė Į Dugną

Už Paskolas Pirkti Automobiliai Grąžinami Išardyti

Entering HyperspaceIšperkamosios nuomos bendrovės turi naują už­duotį. Reikia sugalvoti, ką daryti su apynaujėmis mašinomis, kurių detalės išplėštos. Tokias jas grąžina išperkamosios nuomos paskolos nepajėgiantys išsimokėti klientai. Iš kurį laiką naudotų vilkikų dingsta net veidrodėliai ar vairuotojų sėdynės.

Galbūt todėl kaimyninėje Lat­vijoje skolų išieškojimo agentū­ros prieš kai kurias bendroves jau ėmėsi labai drastiškų prie­monių – prasiskolinusių įmo­nių vilkikai tiesiog stabdomi gatvėse, o vairuotojai išsodina­mi lauk.

Latvijoje naudojamas į apip­lėšimą panašus scenarijus, nes bijoma, kad gavę įprastą išper­kamosios nuomos kompanijos reikalavimą grąžinti vilkikus, verslininkai juos išplėš.

Lietuvoje apie tokias drastiš­kas priemones dar niekas ne­girdėjo, tačiau bankų atstovai pripažįsta: atvejų, kai transpor­to priemonės grąžinamos nunio­kotos, apstu.

Tuo tarpu išsireikalauti, kad bankrutuojanti kompanija at­lygintų žalą, labai sunku.

Detalės – vietoj algos

Bankų atstovai nesąžiningus verslininkus skirsto į dvi gru­pes: vieni turtą niokoja tyčia, o kiti jo tiesiog neprižiūri, nes žino, kad automobilių greitai neteks negalėdami sumokėti paskolos.

„Pastarieji mašinų neprižiūri tol, kol jomis galima važinėti. Vėliau jas atiduoda išperkamo­sios nuomos bendrovei teigda­mi, kad už turtą daugiau nega­li mokėti.

Bankams atitenka 2007-2008 metais pagamintas laužas”, -piktinasi banko atsto­vai.

Pati nekalčiausia gudrybė -pakeisti vilkiko padangas į vi­siškai sudilusias.

Gudresni išplėšia magnetolas, išmontuoja viską, ką galima nu­imti: šildytuvus, kondicionierius, oro pagalves, ratlankius, akumu­liatorius, stabdžių trinkeles, ži­bintus, veidrodėlius ir kitas de­tales. Dingsta net ratai – ant ga­linės ašies vietoj 4 lieka 2.

„Įmonių vadovai kartais pa­tys skatina taip elgtis darbuoto­jus. Vairuotojui pasakoma, kad pinigų algoms nėra, todėl jis ga­li parduoti detales ir pinigus pa­siimti kaip uždarbį”.

Pakaitalų ieško laužynuose

Neseniai viena išperkamosios nuomos bendrovė pardavė iš ne­mokių klientų perimtą 2007 m. pagamintą puspriekabę-šaldytuvą. Ši greitai sugedo. Remon­to metu paaiškėjo, kad pusprie­kabėje slapčia buvo sumontuo­ta 1995 metais pagaminta šaldy­mo įranga.

Nekalčiausia gudrybė – pakeisti vilkiko padangas į visiškai sudilusias. Gudresni išmontuoja viską, ką galima nuimti.

Kitas vilkikas išperkamosios nuomos bendrovei buvo atvežtas ant priekabos. Patikrinus jį pa­aiškėjo, kad pavarų dėžė yra pa­keista, o naujoji pritaikyta visai kitam automobilio modeliui. Au­tomobilis net negalėjo pajudėti.

Pavogtas brangias detales vers­lininkai vėliau perdeda į kitus automobilius, parduoda arba iš­keičia į senas su priemoka.

Internete ir spaudoje galima rasti skelbimų apie tokius san­dėrius. Pakaitalų naujoms deta­lėms paprastai ieškoma automo­bilių laužynuose.

Mašinas išsiveža patys

Bendrovės „SEB lizingas” va­dovas Vilius Juzikis pripažįsta, kad pastaruoju metu norint ap­saugoti turtą būtina atsiimti automobilius nedelsiant po su­tarties nutraukimo. Tačiau vers­lininkai irgi imasi gudrybių.

„Vienas klientas raštu patvir­tino, jog visi vilkikai išvykę ir jų pristatyti mūsų bendrovei nėra galimybių. Tačiau mes greitai sužinojome, kad visi vilkikai iš­rikiuoti bendrovės aikštelėje ir juos tvarko mechanikai.

Todėl mums neliko nieko kito, kaip siųsti komandą, kuri perė­mė turtą”, – sakė V. Juzikis.

Šiam darbui išperkamosios nuomos bendrovės samdo skolų išieškojimo įmones.

Gadina verslą visiems

Vienos didelės transporto bend­rovės atstovas, panorėjęs likti ne­žinomas, „Lietuvos rytui” teigė, jog toks verslininkų plėšikavi­mas daro didelę žalą sąžiningai dirbančioms bendrovėms.

Nuostolių patiriančios išper­kamosios nuomos bendrovės dėl to visiems vežėjams taiko griež­tesnius reikalavimus.

Jis prognozuoja, kad sukčiavi­mo atvejų padaugės rudenį, kai pasibaigs praėjusių metų gale bankų suteikti paskolų grąžini­mo atidėjimo terminai sunkumų patiriančioms kompanijoms.

„Sąžiningai įmokas mokančios įmonės dabar patekusios į nepavydėtiną padėtį. Tie, kurie net negalvoja grąžinti skolų ir vilkikų nesaugo, transporto pas­laugas teikia pigiau. Todėl kon­kuruoti su jais neįmanoma”, -teigė verslininkas.

Bankų atstovai neskaičiuoja, kiek nuostolių jau padarė nesąži­ningi vežėjai – turtas parduoda­mas toks, kokį atgavo. Išplėštų mašinų niekas neremontuoja.

Pastebima, jog sukčiauti ban­do ne tik transporto bendrovės, bet ir lengvuosius automobilius įsigiję gyventojai.

Neseniai „Swedbank lizingui” grąžinta „Audi”, kurios salonas tiesiog perrinktas. Navigacijos įranga, originalios detalės, vai­ras pakeisti kinų ar Taivano ga­mybos detalėmis, kai kurių deta­lių apskritai nebebuvo.

Panaši situacija nutiko ir su „Porshe” automobiliu.

Kompanijai taip pat yra grą­žintas net apardytas traktorius su sudaužytu varikliu.

Blogai atrinko klientus?

Vežėjus vienijančios asociaci­jos „Linava” vadovai girdėjo, kad išperkamosios nuomos bendro­vės kenčia nuo nesąžiningų klien­tų, tačiau guosti jų neskuba.

„Jie skolino pinigus visiems norintiems – ir rimtiems, ir ne­rimtiems verslininkams, gerai neįvertinę jų kompanijų. Dabar matome rezultatus”, – teigė „Linavos” atstovas Algirdas Bara­nauskas.

Posted in Lietuvoje | Comments Off on Už Paskolas Pirkti Automobiliai Grąžinami Išardyti

Valstybės Skola Su Grėsmingais Nežinomaisiais

monumentasValstybės skolos našta kiekvienam gyventojui sudaro apie 6 tūkst. Lt, bet šis skaičius gali būti dar didesnis, jeigu valdžia atskleistų visus skolinius įsipareigojimus.

Atostogų išvakarėse kaudamasis dėl tikslinamo biudžeto – didinamų mokesčių ir mažinamų išlaidų – premjeras Andrius Kubilius pasitelkė bauginantį argumentą: nieko nedarant valstybės skola gali pasiekti 67 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Jeigu taip atsitiktų, Lietuva 2012 m. esą peržengtų Mastrichto kriterijų, pagal kurį skolos riba – 60 proc. BVP. Tai reiškia, kad svajones tais metais įžengti į saugesnę euro zoną galime palaidoti. Vargu ar mus gali paguosti tai, kad kai kurios Europos Sąjungos valstybės, esančios euro zonoje, jau gerokai anksčiau peržengusios šią ribą. O dar pernai Lietuvos valdžios sektoriaus skolos santykis su BVP tarp ES šalių buvo vienas mažiausių.
Premjero prognozė
A.Kubiliaus nusakytas scenarijus gerokai prieštaravo gegužės naujienai, kuria taip džiaugėsi Vyriausybė, kai paaiškėjo, kad pagal Bloombergo finansų rinkų stebėjimo sistemos pateiktą indeksą CDS (kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių reikšmę) Lietuvos finansų būklė gerėja jau tris mėnesius iš eilės. Džiaugtis buvo dėl ko, nes indeksas yra tiesiogiai susijęs su skolinimosi pasaulio finansų rinkose išlaidomis.

Skaityti toliau »

Posted in Lietuvoje | Comments Off on Valstybės Skola Su Grėsmingais Nežinomaisiais

Išieškoma tik trečdalis skolų

paskola

Skolų išieškojimo bendrovės sulaukia vis daugiau klientų, bet pačių skolų išieškoma mažiau. Anksčiau buvo išieškoma maždaug 80 proc. skolų, o dabar – tik apie trečdalį. “Šiuo metu išieškoti skolą mažiausiai dukart sunkiau nei iki sunkmečio”, -sako įmonės “Gelvora” komercijos direktorė Inga Žemaitienė. Ji pastebi, kad pinigų rinkoje nėra, o atsiskaitymai tarp įmonių vis labiau stringa. Be to, skolų išieškotojų padėtį sunkina tai, kad maždaug trečdalis prasiskolinusių įmonių yra nemokios ar bankrutuojančios. Paprastai skolų išieškotojai ima vadinamąjį sėkmės mokestį nuo išieškotos sumos. Jei skolos atgauti nepavyksta, įmonės pajamų negauna. Tačiau dabar skolų medžiotojams tenka ieškoti naujų būdų išgyventi: pasak “Baltijos Inkaso” vadovo Alberto Grižino, klientams, kurių skolininkai nemokūs, jie ėmė taikyti sutarties mokestį.

Posted in Greitos Paskolos, Lietuvoje | Comments Off on Išieškoma tik trečdalis skolų

Paskolų Našta Slegia Gyventojus

Kaip sutaupyti, kai sumenkusių pajamų nepakanka ne tik paskolai grąžinti, bet ir kasdieniams poreikiams? Bankų šeimos finansų ekspertai gali patarti… kaip sutaupyti perkant duoną. Tiesą pasakius, jie niekada ir nepatarė pačiais svarbiausiais gyvenimo klausimais – klimpti į skolas perkant būstą ar kaip nors išsisukti nuo kredito.

Darbas prarastas, santaupų nėra, smaugia didžiulė banko paskola, auga skolos. Aklavietė. Tokioje padėtyje dabar yra atsidūrę tūkstančiai nelaimėlių. Kai pritrūksta jėgų su užgriuvusiomis bėdomis kovoti savomis jėgomis, dairomasi pagalbos iš šalies. Vieni ieškodami paguodos kreipiasi į kunigus, psichologus, kiti patarimų laukia iš finansų ekspertų, politikų.
PASKUTINIAI KVAILIAI!
Po nekilnojamojo turto kainų burbulo sprogimo susidariusią situaciją, pasak Julitos Varanauskienės, finansininkai vadina “paskutinio kvailio” teorija. Kvailiais būtų galima pavadinti visus, kurie pasiėmė nepagrįstai dideles būsto paskolas?

“Kad nekilnojamojo turto kainos išpūstos, buvojau seniai aišku, – teigė pašnekovė. – Finansų teorijoje tai vadinama “paskutinio kvailio teorija”: pervertintą turtą galima pirkti tada, kai žinai, kad galėsi jį parduoti dar brangiau.”
Žodžiu, tas, kuris perka paskutinis, dažnai nebegali parduoti pervertinto turto net už tą pačią kainą ir lieka kvailiu.
“Šiuo atveju labiausiai nukentėjo tie, kurie pirko būstą norėdami jame gyventi”, – sakė bankininkė.
Žinoma, juk pagal “paskutinio kvailio” teoriją pralaimi ne tik tas, kuris perka paskutinis, bet ir tas, kuris pervertintą turtą įsigyja nesitikėdamas jo parduoti.Turto kaina vėliau krinta, o žmogus, net ir pardavęs būstą, nesugeba padengti visos paskolos, taigi ne tik praranda turtą, bet ir lieka skolingas bankui. Skaityti toliau »

Posted in Lietuvoje | Comments Off on Paskolų Našta Slegia Gyventojus

Kailių Karalienės Skola – 16 mln. Litų

Žinoma verslininkė teigė, kad toks teismo sprendimas jos nenuliūdino: „Aš žinau, kad esu teisi, nesu nie­kam skolinga ir vaikštau iškel­ta galva”.

Advokatams vakar dar nebu­vo įteikta teismo nutartis, todėl N.Veličkienė nežinojo tokio teis­mo sprendimo motyvų.

N.Veličkienė neabejoja, kad šią teismo nutartį apskųs Lie­tuvos apeliaciniam teismui: „No­riu apginti ne tik save. Dabar turiu tikslą visiems Lietuvos žmonėms parodyti, kokie jie ne­saugūs, kokie pas mus teismai”.

Kailių verslu užsiimanti Švei­carijos bendrovė „Mayer & Cie AG” savo ieškinyje nurodė, kad N.Veličkienės įmonės „Vobekra”, „Nijolė ir partneriai” nesusimo­kėjo už aukcionuose įsigytus kailius ir jų perdirbimą 1998-2002 metais.

Verslininkė tikino, kad šioje byloje pateiktos sąskaitos su­klastotos: „Sąskaitos už kailius buvo išrašinėjamos 1997, 1998 metais ir 1999 metų pradžioje, o mano įmonė įkurta tik 1999-ųjų rugpjūčio mėnesį”.

Nijolės Veličkienės įmonės buvusiems verslo partneriams Prancūzijoje ir Šveicari­joje turės grąžinti apie 16 milijonų litų skolą. Tokią nutartį vakar paskelbė Vilniaus apygardos teismas.

Su Šveicarijos įmonės „Mayer & Cie AG” verslininkė teismuo­se aiškinasi jau keletą metų.

„Dabar turiu tikslą visiems Lietuvos žmo­nėms parodyti, kokie jie nesaugūs, kokie pas mus teismai.”

N.Veličkienė

„Tame pačiame teisme mes šią bylą laimėjome dar 2004 me­tais, o dabar ji vėl grįžo į tą pa­čią stadiją. Tai ką reiškia tokie teismai ir tokie nuosprendžiai?”

– teismų sistema piktinosi N.Ve­ličkienė.

Vilniaus apygardos teismo sprendimu Šveicarijos įmonei „Mayer & Cie AG” Lietuvos kai­lių karaliene vadinama versli­ninkė turi atiduoti 438 tūkstan­čius JAV dolerių skolos (1,064 milijono litų) ir 76 tūkstančius dolerių (184,68 tūkstančio litų) palūkanų.

Prancūzijos įmonei „Compag-nie Industrielle de Peleteries” iš N.Veličkienės teismas priteisė 4,78 milijono JAV dolerių (11,6 milijono litų) skolą ir įpareigo­jo sumokėti apie 600 tūkstančių JAV dolerių (1,458 milijono litų) palūkanų.

“Compagnie Industrielle de Peleteries” taip pat buvo patei­kusi ieškinį už patiektą žaliavą.

Iš viso teismas N.Veličkienei nurodė grąžinti 6,578 milijono JAV dolerių (apie 15,98 milijo­no litų) skolą.

Posted in Lietuvoje | Comments Off on Kailių Karalienės Skola – 16 mln. Litų

Ultimatumas – 2 Milijardų Paskola Arba Bankrotas

Iš JAV vėl sklinda neramios žinios

Du milijardai dolerių per parą arba bankrotas. Tokį ultimatumą savo akcininkams pateikė dar vienas didžiulis Jungtinių Amerikos Valstijų bankas – „CIT Group”. Mat vyriausybė deda į kojas.

Jeigu ši bendrovė kreiptųsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tai gali būti didžiausias smūgis JAV finansų sistemai po pernykščio „Lehman Brothers” žlugimo.

Tačiau pati valstybė į tai kol kas žiūri atsainiai. Banko vadovai pripažino, kad paramos iš vyriausybės vargu ar besulauks.

Priėjo liepto galą?

101 metus gyvuojančio banko veiklos sritis – paskolos smulkiajam ir vidutiniam verslui.

Tačiau, kaip ir tokios įmonės, banko veikla pastaruoju metu gerokai buksuoja.

Rugpjūtį „CIT Group” teks sugrąžinti apie milijardą dolerių skolų, tačiau sąskaitose tokios sumos nėra.

Akcininkams pateiktas ultimatumas baigiasi šiandien.

Tačiau jei jie ir sukrapštytų du milijardus dolerių, dėl banko ateities jokių garantijų nėra.

Mat JAV vyriausybės atliktas bankų testas parodė, kad „CIT Group” privalo papildomai sukaupti bent 4 milijardus dole rių, jei šalies ekonominė padėtis nepagerės.

Vyriausybė nežada padėti

„CIT Group” vadovai ilgai derėjosi su federalinė vyriausybe dėl naujo paramos bankui paketo.

Mat dar praėjusių metų gruodį iš JAV iždo jam buvo atseikėta 2,33 milijardo dolerių.

Tačiau patys banko valdytojai jau abejoja, ar valdžia dar kartą ryšis mesti pinigus jiems išgelbėti.

Juolab kad pastaroji nerodo didelio noro.

JAV iždo departamento vadovas Timothy Geithneris pareiškė, kad šalies administracija turi ir galimybių, ir pakankamai įgaliojimų išspręsti „CIT Group” problemas.

Tačiau ką nors paaiškinti detaliau T.Geithneris atsisakė.

Jei „CIT Group” pasiskelbtų bankrutuojanti, tai gali atsiliepti daugeliui jo klientų.

Nukentėti gali daugelis

Tačiau daugiausia nerimo kelia, kokį poveikį tai turės JAV finansų sistemai. Baiminamasi, kad jei valstybei teks išpirkinėti blogas paskolas, tai gali sukelti grandininę bankų griūtį.

Žinoma, tai nebus toks bombos sprogimas, kokį sukėlė “Lehman Brothers” bankrotas. Sis bankas savo gyvenimą baigė turėdamas net 600 milijardų dolerių skolų. „CIT Group” skolos kol kas garsiai neskelbiamos, tačiau visiems aišku, kad jos nesiekia tokio skaičiaus.

inf. Bloomberg.com

Posted in pasaulyje | Comments Off on Ultimatumas – 2 Milijardų Paskola Arba Bankrotas

Auga Skolų Našta

Centrinės valdžios skola šiemet per birželio mėnesį padidėjo 1,863 mlrd. litų ir mėnesio pabaigoje siekė 20,982 mlrd. litų, arba 20,9 proc. prognozuojamo 2009 metų bendrojo vidaus produkto.
Birželį centrinės valdžios skola padidėjo Lietuvai tarptautinėse rinkose sėkmingai išplatinus 500 mln. eurų (1,726 mlrd. litų) euroobligacijų emisiją.

Posted in Lietuvoje | Comments Off on Auga Skolų Našta

Prasiskolinusiems Čekams – Išsigelbėjimo Ratas

clip_image002Čekijos bankai pradėjo nemokius klientus gundyti šiame krašte anksčiau negirdėtu pasiūlymu – sugrąžinate pusę skolų, kitą pusę nurašome.

Pirmasis tokią paslaugą pasiūlė bankas „GE Money”. Jo atstovas Milanas Krizas pareiškė, jog pagal pradinį sumanymą tai turėjo būti vienkartinė akcija, tačiau teigiama klientų reakcija greičiausiai paskatins ir ateityje imtis tokių veiksmų.

Anot M.Križo, bankas tokį pasiūlymą išsiuntė tik tiems klientams, kurie jau pusmetį nemokėjo palūkanų. Pasirodė, kad dalis skolininkų, teigusių, jog nebeturi pajamų, sugebėjo grąžinti pusę paskolos sumos.
A.Križas kaip pavyzdį nurodė gyventoją iš Haviržovo miestelio, kuris iš banko buvo pasiskolinęs 654 tūkstančius kronų (82 tūkst. litų), tačiau nebeįstengė mokėti paskutinių 300 tūkstančių kronų (per 40 tūkst. litų).
Bankui pasiūlius sumokėti bent 150 tūkstančių kronų (per 20 tūkstančių litų), o likusius nurašyti, vyriškis pinigų iš kažkur greit surado, nors prieš tai beveik metus nesumokėjo nė vienos kronos.
Tokius pasiūlymus skolininkams netrukus pasiūlė kiti bankai bei kreditavimu užsiimančios bendrovės -“Cetelem”, „Home Credit”, „Patria Finance”.
Pastarosios įmonės finansų makleris Davidas Marekas spėja, kad tokių skolų nurašymo sutarčių rinkoje daugės, mat dėl ekonominės krizės nemokių klientų daugėja, o bankai norėtų atgauti nors dalį pinigų.
Čekijos centrinio banko duomenimis, vietos bankai turi nedaug beviltiškų skolininkų, bet blogų paskolų per metus padaugėjo nuo 2,8 iki 3,8 procento.

Bankas „GE Money” pasiūlė skolininkams nubraukti pusę įsipareigojimų, jei jie tuoj pat grąžintų likusią dalį.

Posted in pasaulyje | Comments Off on Prasiskolinusiems Čekams – Išsigelbėjimo Ratas

JAV Bankai Du Didžiausiais Blogų Paskolų Lygiais

Šie 294 JAV bankai turėjo didesnį nei 90% blogų paskolų santykį pirmo 2009 m. ketvirčio pabaigoje. Bankai yra surikiuoti pagal santykį, kuris yra išduotų paskolų poveikio rodiklis. Šis rodiklis palygina paskolas, kurios nėra apmokamos laiku ir turtą, konfiskuotą banko su banko įstatiniu kapitalu ir blogų paskolų rezervu. Tipinis bankas JAV turi santykį, mažesnį nei 12.

Žemiau pateikiama lentelė su JAV bankų blogų paskolų santykiais, apskaičiuotais pagal apačioje pateiktą metodiką.

Skaityti toliau »

Posted in pasaulyje | Comments Off on JAV Bankai Du Didžiausiais Blogų Paskolų Lygiais