Už Paskolas Pirkti Automobiliai Grąžinami Išardyti

Entering HyperspaceIšperkamosios nuomos bendrovės turi naują už­duotį. Reikia sugalvoti, ką daryti su apynaujėmis mašinomis, kurių detalės išplėštos. Tokias jas grąžina išperkamosios nuomos paskolos nepajėgiantys išsimokėti klientai. Iš kurį laiką naudotų vilkikų dingsta net veidrodėliai ar vairuotojų sėdynės.

Galbūt todėl kaimyninėje Lat­vijoje skolų išieškojimo agentū­ros prieš kai kurias bendroves jau ėmėsi labai drastiškų prie­monių – prasiskolinusių įmo­nių vilkikai tiesiog stabdomi gatvėse, o vairuotojai išsodina­mi lauk.

Latvijoje naudojamas į apip­lėšimą panašus scenarijus, nes bijoma, kad gavę įprastą išper­kamosios nuomos kompanijos reikalavimą grąžinti vilkikus, verslininkai juos išplėš.

Lietuvoje apie tokias drastiš­kas priemones dar niekas ne­girdėjo, tačiau bankų atstovai pripažįsta: atvejų, kai transpor­to priemonės grąžinamos nunio­kotos, apstu.

Tuo tarpu išsireikalauti, kad bankrutuojanti kompanija at­lygintų žalą, labai sunku.

Detalės – vietoj algos

Bankų atstovai nesąžiningus verslininkus skirsto į dvi gru­pes: vieni turtą niokoja tyčia, o kiti jo tiesiog neprižiūri, nes žino, kad automobilių greitai neteks negalėdami sumokėti paskolos.

„Pastarieji mašinų neprižiūri tol, kol jomis galima važinėti. Vėliau jas atiduoda išperkamo­sios nuomos bendrovei teigda­mi, kad už turtą daugiau nega­li mokėti.

Bankams atitenka 2007-2008 metais pagamintas laužas”, -piktinasi banko atsto­vai.

Pati nekalčiausia gudrybė -pakeisti vilkiko padangas į vi­siškai sudilusias.

Gudresni išplėšia magnetolas, išmontuoja viską, ką galima nu­imti: šildytuvus, kondicionierius, oro pagalves, ratlankius, akumu­liatorius, stabdžių trinkeles, ži­bintus, veidrodėlius ir kitas de­tales. Dingsta net ratai – ant ga­linės ašies vietoj 4 lieka 2.

„Įmonių vadovai kartais pa­tys skatina taip elgtis darbuoto­jus. Vairuotojui pasakoma, kad pinigų algoms nėra, todėl jis ga­li parduoti detales ir pinigus pa­siimti kaip uždarbį”.

Pakaitalų ieško laužynuose

Neseniai viena išperkamosios nuomos bendrovė pardavė iš ne­mokių klientų perimtą 2007 m. pagamintą puspriekabę-šaldytuvą. Ši greitai sugedo. Remon­to metu paaiškėjo, kad pusprie­kabėje slapčia buvo sumontuo­ta 1995 metais pagaminta šaldy­mo įranga.

Nekalčiausia gudrybė – pakeisti vilkiko padangas į visiškai sudilusias. Gudresni išmontuoja viską, ką galima nuimti.

Kitas vilkikas išperkamosios nuomos bendrovei buvo atvežtas ant priekabos. Patikrinus jį pa­aiškėjo, kad pavarų dėžė yra pa­keista, o naujoji pritaikyta visai kitam automobilio modeliui. Au­tomobilis net negalėjo pajudėti.

Pavogtas brangias detales vers­lininkai vėliau perdeda į kitus automobilius, parduoda arba iš­keičia į senas su priemoka.

Internete ir spaudoje galima rasti skelbimų apie tokius san­dėrius. Pakaitalų naujoms deta­lėms paprastai ieškoma automo­bilių laužynuose.

Mašinas išsiveža patys

Bendrovės „SEB lizingas” va­dovas Vilius Juzikis pripažįsta, kad pastaruoju metu norint ap­saugoti turtą būtina atsiimti automobilius nedelsiant po su­tarties nutraukimo. Tačiau vers­lininkai irgi imasi gudrybių.

„Vienas klientas raštu patvir­tino, jog visi vilkikai išvykę ir jų pristatyti mūsų bendrovei nėra galimybių. Tačiau mes greitai sužinojome, kad visi vilkikai iš­rikiuoti bendrovės aikštelėje ir juos tvarko mechanikai.

Todėl mums neliko nieko kito, kaip siųsti komandą, kuri perė­mė turtą”, – sakė V. Juzikis.

Šiam darbui išperkamosios nuomos bendrovės samdo skolų išieškojimo įmones.

Gadina verslą visiems

Vienos didelės transporto bend­rovės atstovas, panorėjęs likti ne­žinomas, „Lietuvos rytui” teigė, jog toks verslininkų plėšikavi­mas daro didelę žalą sąžiningai dirbančioms bendrovėms.

Nuostolių patiriančios išper­kamosios nuomos bendrovės dėl to visiems vežėjams taiko griež­tesnius reikalavimus.

Jis prognozuoja, kad sukčiavi­mo atvejų padaugės rudenį, kai pasibaigs praėjusių metų gale bankų suteikti paskolų grąžini­mo atidėjimo terminai sunkumų patiriančioms kompanijoms.

„Sąžiningai įmokas mokančios įmonės dabar patekusios į nepavydėtiną padėtį. Tie, kurie net negalvoja grąžinti skolų ir vilkikų nesaugo, transporto pas­laugas teikia pigiau. Todėl kon­kuruoti su jais neįmanoma”, -teigė verslininkas.

Bankų atstovai neskaičiuoja, kiek nuostolių jau padarė nesąži­ningi vežėjai – turtas parduoda­mas toks, kokį atgavo. Išplėštų mašinų niekas neremontuoja.

Pastebima, jog sukčiauti ban­do ne tik transporto bendrovės, bet ir lengvuosius automobilius įsigiję gyventojai.

Neseniai „Swedbank lizingui” grąžinta „Audi”, kurios salonas tiesiog perrinktas. Navigacijos įranga, originalios detalės, vai­ras pakeisti kinų ar Taivano ga­mybos detalėmis, kai kurių deta­lių apskritai nebebuvo.

Panaši situacija nutiko ir su „Porshe” automobiliu.

Kompanijai taip pat yra grą­žintas net apardytas traktorius su sudaužytu varikliu.

Blogai atrinko klientus?

Vežėjus vienijančios asociaci­jos „Linava” vadovai girdėjo, kad išperkamosios nuomos bendro­vės kenčia nuo nesąžiningų klien­tų, tačiau guosti jų neskuba.

„Jie skolino pinigus visiems norintiems – ir rimtiems, ir ne­rimtiems verslininkams, gerai neįvertinę jų kompanijų. Dabar matome rezultatus”, – teigė „Linavos” atstovas Algirdas Bara­nauskas.